Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
Ateliers d'étude du Shôbôgenzô avec Yoko Orimo
Publicité
Visiteurs
Depuis la création 145 503
Ateliers d'étude du Shôbôgenzô avec Yoko Orimo
Archives
13 janvier 2015

Travail à la maison de Roberto

Roberto Spagnoli nous fait partager son travail à la maison (shukudai) pour le cours de Japonais de lundi 11 janvier.

Bravo à Roberto... et à son enseignante Yoko!

ShukudaiRSpagnoliDec2015

Shukudai de Roberto Spagnoli

わたしは しゅくだい を しました:

もし じかん が あれば きょう わたしは に ほんごの コース に いきたい です。

ひこうじょう に くるま で わたし の まご むすめ を どうはん すること が すき です。

オリンピア ちゃん は にほん を りょこう します。

じかん が ない ので コース に いきません でした、ごめん なさい よこう さん。

ひこうじょう に いくとき わたしは よこうさ ん と せいと を おもいます

watashi wa shukudai wo shimashita:
moshi jikan ga areba, kyô watashi wa nihongo no kôsu ni ikitai desu.

hikôjô ni kuruma de watashi no mago musume wo dôhan suru koto ga suki desu. Olimpia chan wa Nihon wo ryokô shimasu.
jikan ga nai node kôsu ikimasen deshita, gomen nasai Yoko san.
hikôjô ni ikutoki watashi wa Yokosan to seito wo omoimasu. 

Publicité
Publicité
Commentaires
Publicité